_____________________________________________

Kenny & Christine

 

_____________________________________________

 

Christine & Kenny
NJB/MLK Wedding Reception Fogg Art Museum

Kenny
NJB/MLK Wedding Day Brunch Eliot House Library

Kenny
NJB/MLK Wedding Day -- The Inn at Harvard

Kenny
Garden of 69 Morningside Drive

 

James & Jenny
Garden of 69 Morningside Drive

 

Joanna Claire & Colette
Christmas 1999 - Morningside Drive

 

Kenny, Ants & Johnny
Christmas 1999 - Morningside Drive